Southbank nabídne skvělou architekturu i veřejný prostor

|

Prioritou bude ochrana životního prostředí

V příštích týdnech bude Penta Real Estate předkládat dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro projekt Jižní nábřeží, který bude vybudován na jižním břehu Dunaje, v oblasti mezi bratislavským Starým mostem, mostem Apollo a Přístavním mostem. Zahájení výstavby první fáze projektu je naplánováno na konec roku 2026. Projekt již zahrnuje odborná environmentální opatření, která mají minimalizovat negativní dopady výstavby na životní prostředí v dané oblasti.

04

V roce 2022 byla na tuto lokalitu vyhlášena mezinárodní architektonická a urbanistická soutěž, jejímž vítězem se stala přední zahraniční architektonická studia Snøhetta a Studio Egret West ve spolupráci s místním studiem gro architekti. Projekt přinese do lokality 900 bytů a 85 tisíc m2 kancelářských a obchodních ploch. Celková hrubá podlažní plocha dosáhne přibližně 210 tisíc m2.

Parkovací kapacita v rámci celého projektu bude přibližně 3 500 parkovacích míst, z nichž naprostá většina bude umístěna v podzemních garážích, aby nezabírala veřejný prostor a zeleň. Občanská vybavenost bude mít převážně podobu maloobchodních prodejen umístěných v přízemí budov. Pro první etapy však společnost Penta Real Estate již uvažuje o umístění mateřské školy.

Projekt bude rozdělen do několika etap, přičemž harmonogram výstavby podobného rozsahu je přibližně desetiletý.  V současné době se připravuje architektonická studie pro 1. etapu. Ta se bude nacházet na pozemcích západně od mostu Apollo a přinese do oblasti pět obytných budov doplněných o jednu kancelářskou budovu. Zahájení výstavby 1. etapy je plánováno na konec roku 2026. Příprava a načasování dalších etap bude záviset na dynamice povolovacího procesu a vývoji na trhu s nemovitostmi.

Veřejná prostranství „Bowls“

Vítězný architektonický návrh velmi dobře pracuje s veřejnými prostranstvími, hodnotnými fragmenty stávající zeleně, výrazně pracuje s terénem a umožňuje vznik dalších ohnisek území v podobě tzv. „bowls“ s vlastní identitou a funkcí.

Projekt pracuje s konceptem pěti bowls.  Herní bowl a rekreační bowl jsou umístěny u nábřeží a budou poskytovat možnosti aktivního odpočinku pro děti i dospělé. Lesní bowl oddělí veřejný prostor od dopravního uzlu pod mostem Apollo pomocí zeleně. Kulturní bowl doplní velký centrální park vedoucí z oblasti Nového lida a pátá bowl, sportovní bowl, aktivizuje prostor pod mostem Apollo v těsné blízkosti hráze.

Životní prostředí

Pozemky projektu Southbank se nacházejí v blízkosti evropsky významné lokality Bratislavské luhy, jejíž součástí je i chráněné území Soví les. Projekt však do těchto oblastí přímo nezasahuje a je od nich oddělen protipovodňovým valem a trvalým travním porostem.

Za účelem posouzení možných nepřímých vlivů byli osloveni odborníci ze Slovenské akademie věd a ochranářských sdružení, aby s ohledem na blízkost předem posoudili a vyhodnotili vznikající vztah mezi urbanizovaným a přírodním prostředím. Projektový tým tvořili členové Botanického ústavu a Ústavu zoologie Slovenské akademie věd, Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského a Bratislavského regionálního ochranářského sdružení.

Výsledkem několikaměsíčního terénního průzkumu je řada konkrétních doporučení a zmírňujících opatření, která společnost Penta Real Estate zapracovává již ve fázi architektonické studie. 

V oblasti flóry byly identifikovány ekologicky významné stromy a fragmenty lužního lesa, které budou zapracovány do návrhu terénních úprav v rámci mís. V rámci fauny byl identifikován včelojed, který sice není evropsky významným druhem, ale je vzácným, málo prozkoumaným druhem. Její stanoviště bude proto podpořeno výsadbou městských luk podle doporučení společnosti Penta Real Estate a v současné době je již způsob a frekvence sečení lokality přizpůsoben tak, aby jí vyhovoval.

Více o průzkumu flóry a fauny v okolí projektu si můžete přečíst zde.

05

Změna územního plánu

Potřeba změny územního plánu v této lokalitě vyplynula především ze skutečnosti, že stávající územní regulace vychází z návrhu územního plánu z roku 2006, který neodpovídá potřebám města a jeho obyvatel a je třeba jej přizpůsobit současným zásadám vytváření kompaktního a funkčně smíšeného města, které klade důraz na pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu, městskou zeleň a v neposlední řadě reaguje na aktuální výzvy spojené se změnou klimatu. Změna územního plánu navíc zavádí do území tramvajovou trať, ruší obtokový kanál Dunaje v inundačním území, který není z vodohospodářského hlediska nezbytný, ale neumožnila zachovat vodácký sport, který je v území přítomen již řadu let.

„Původní územní plán je starý téměř 20 let a potřeba jeho změny je nutná pro vybudování kompaktního a pěšího tzv. 15minutového města. Nevyužití prázdných ploch v centru města vytlačuje výstavbu na okraj Bratislavy na tzv. předměstí, což je v rozporu s efektivním využitím infrastruktury města, motivuje k využívání individuální automobilové dopravy namísto veřejné a je v rozporu s klimatickými a ekologickými cíli,“ uvedl Juraj Nevolník, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate Slovensko.

Aktivace území již brzy

Aby mohli obyvatelé Bratislavy využívat výhod území ještě před zahájením výstavby, aktivuje a zatraktivní Penta Real Estate část území projektu Southbank ještě v tomto kalendářním roce. Na místě budoucího sportovního bowlu se developer ve spolupráci s gro architects, v koordinaci se společnostmi Snøhetta a Studio Egret West, zabývá myšlenkou vytvoření volnočasové zóny, která by se později mohla rozšířit o gastro provoz. Také na pozemku východně od mostu Apollo, kde se začne stavět v pozdějších etapách, připravuje Penta Real Estate s externím partnerem skill park s pump trackem pro cyklisty.

Více informací o projektu Southbank najdete na www.southbank.sk nebo si zde poslechněte podcast tu.

 

Předchozí

Česko má nejvíc průmyslových ploch na obyvatele v CEE

Nadčasové kousky skla lze využít na více způsobů

Další