BRANOV

|

Letní rezidence Branov – Kouřimecká myslivna

K dalším nerealizovaným projektům patří návrh letní rezidence Branov – Kouřimecká myslivna nedaloko od obce Karlova Ves. Autorem návrhu je studio Olgoj Chorchoj v čele s hlavním architektem byl Ondřejem Kopečným.

TOP EB

Stavební parcela se nachází na samotě, na sever mírně se svažující mýtině, asi 7 km severozápadně od obce Karlova Ves. Výrazná morfologie území předurčuje orientaci navrhovaného domu. Přirozená „záda“ domu tvoří z jihu vrch Velká pleš, naopak na sever se výhled otevírá k údolí Berounky, kde vystupují ze strmého protějšího břehu výrazná Čertova skála. Pozemek je dostupný po udržovaných lesnických cestách.

Stávající stav

Na místě navrhovaného objektu stojí v současné době Kouřimecká myslivna. Jednopodlažní kamenný objekt s výraznou stanovou střechou však oproti romantickým očekáváním nemá výraznou architektonickou či historickou kvalitu ani potenciál k možné rekonstrukci. Proto jsme se rozhodli řešit požadovaný stavební program výlučně jako novostavbu.

Sousední objekt stodoly je projektován jako rekonstrukce stávajícího stavu, byť zásahy do stávajících nosných konstrukcí domu jsou výrazné, zůstává zachována hmota i členění stávajícího objektu. V našem návrhu tuto skutečnost respektujeme a snažíme se o maximální symbiózu nového a starého.

Územní plán

V území je platný územní plán pro obec Branov z roku 2010. V území Kouřimecká myslivna je plocha smíšené obytné plochy s hlavním využitím pro novostavby rodinných domů, rekreaci a související infrastrukturu, s přípustným využitím pro nerušící výrobu a služby a zemědělskou výrobu.

ÚP stanovuje prostorové uspořádání a možné proporce staveb (šířka štítu max. 8m, výška římsy 2,4 – 3,8 m nad přilehlým terénem, sklon střechy 40 – 50° se skládanou krytinou atd.)

Varianta 1

Varianta 1 je navržena jako výrazná, jednoduchá, jednopodlažní hmota umístěná na kamenném soklu. V ní je kromě vstupní haly s příslušenstvím umístěn velkorysý a prosvětlený obytný prostor, v patře pak ložnice rodiny se zázemím. V polozapuštěném suterénu jsou umístěny ostatní doprovodné funkce – v levé části technické zázemí a sklady, dále wellness, partyroom s vinným sklípkem a pokoj pro hosty. Ty jsou napojeny do atria otevřeného uzavíratelnými otvory na přilehlou louku.

Do domu se vstupuje přes dvorek vymezený z jihu kamennou zdí, která odstiňuje příjezdovou komunikaci. Hřeben střechy je orientován rovnoběžně s vrstevnicemi. Proti stávajícímu objektu myslivny je natočen mírně na západ. Vrch velká pleš tvoří přirozeně bezpečná záda domu.

Varianta 2

Varianta 2 ve tvaru písmene U se točí okolo uzavřeného dvora orientovaného na jih. Nadzemní hmota je taktéž umístěna na kamenném soklu, tvoří však uzavřenější, intimnější prostor. Vstupní hala je umístěna v čele, v pravém traktu se nachází obytný prostor s kuchyní a jídelnou, který je otevřený do krovu. V levé části je pokoj pro hosty s příslušenstvím, na severním konci je pak lázeň se saunou a parní sprchou. Tato část má podkrovní prostory, ve kterých jsou umístěny ložnice dětí i rodičů.

V polozapuštěném suterénu jsou opět umístěny ostatní doprovodné funkce – v levé části technické zázemí a sklady, napravo partyroom s vinným sklípkem. Princip atria je stejný jako v první variantě, liší se pouze velikostí a proporcí.

Předchozí

HAGIBOR

JAN AULÍK: Dobrý rok

Další