Sport U červených domků

|

K tak trochu neobvyklým úkolům pro architekty patří i projekty sportovišť. K zajímavým konceptům patří třeba revitalizace a rozvoj stávajícího sportovního areálu U červených domků v Hodoníně. Jeho ambicí je vytvořit veřejný prostor pro sport v nejširším slova smyslu – od klubových soutěží, až po každodenní radost z pohybu. Autory konceptu, jehož zadavatelem bylo město Hodonín a jehož pokračování podpořila nadace Karel Komárek Family Foundation, jsou Václav Štojdl, David Šrom a Duc Pham Ngoc z ateliéru PROAM ARCHITEKTI. Právě s Václavem Štojdlem jsme si povídali nejen o vzniku areálu U červených domků.

Text: Redakce

Foto: Archiv PROAM ARCHITEKTI

Vizualizace: PROAM ARCHITEKTI

Top Eb

Jak vznikl projekt sportovního areálu U červených domků v Hodoníně? V jaké fázi se nyní nachází a co je ještě před vámi?

Město Hodonín hledalo v roce 2020 partnera pro zpracování koncepční studie rozvoje sportovního areálu. Kritériem výběru byla kombinace ceny a portfolia, které posuzovala porota složená z architektů i zástupců města.

Studii jsme představili v polovině roku 2021, asi týden před tornádem, které nenechalo kámen na kameni. Cenný přírodní rámec areálu vzal za své a my mohli nebo spíš museli začít znovu. V této fázi vstoupila do projektu nadace Komárkových, která v koordinaci s městem podpořila „potornádovou“ revizi sportoviště i pokračování dalších fází.

Projekt tak dostal úplně jinou dynamiku. Aktuálně projednáváme s dotčenými orgány společné povolení pro sportoviště i navazující park. Věříme, že se v příštím roce začne stavět.

Podílí se na něm město Hodonín za významné pomoci nadace Karel Komárek Family Foundation. Jak se vám s nimi spolupracuje?

Nadace Komárkových se pohybuje v regionu dlouhodobě. Nadace Proměny Karla Komárka podpořila v minulosti obnovu lesoparku Bažantnice nebo Dům přírody (více o tomto projektu najdete v letošním dubnovém čísle časopisu E&B, pozn. red.). Obojí v těsném sousedství sportoviště. Rodinná nadace se zaměřila na pomoc regionu po zásahu tornáda. Mimo obnovy sportoviště se jedná o několik dalších projektů.

Jako hlavní přínos vnímám důraz na vzájemnou provázanost jednotlivých záměrů. Celkové území proměny je rozsáhlé, ale díky nadaci je řešeno komplexně, s důrazem na pěší prostupnost i kvalitu veřejného prostoru.

S jakými překážkami se zde potýkáte? Jak se bude toto území rozvíjet do budoucna?

Po tornádu vzniká v území paralelně několik záměrů, které je nutné vzájemně koordinovat a etapizovat. Obnova území zasaženého přírodní katastrofou je dynamická. Vše poničené je třeba opravit, některé části rychle a účelově pro zajištění základních potřeb, jiné s ambicí, aby nové řešení bylo lepší než to původní.

V tomto lze samozřejmě vnímat přírodní katastrofu i jako novou příležitost. To se ale bohužel nedá říci o proměně krajiny a živé přírody. Dům nebo chodník lze postavit znovu a lépe, blíže současným potřebám. Stoleté duby ale zmizely nenávratně. Vzrostlé stromy budou v území ještě dlouho chybět.

Mezi vašimi projekty je i mnoho dalších sportovišť – jsou tyto projekty něčím specifické? Co vás na nich nejvíce baví?

Je nutné akceptovat pravidla pro jednotlivé sporty a sportovce, ale také vytvářet veřejnou službu. Stadion nebo slavný sportovní klub mohou být součástí identity města. Fotbalový klub na malém městě je zase takové komunitní centrum, kde se potkávají všichni – mladí, staří, dobrovolní hasiči, fotbalisti i jejich manželky a maminky. Někdy na fotbale, jindy na pálení čarodějnic.

Právě komunita kolem sportu a její prolínání s dalšími aktivitami je fascinující. I proto nevnímáme sportoviště čistě jako parametricky vymezené hřiště, ale spíše jako soustavu prostorů umožňujících spektrum aktivit. Místo atraktivní pro širokou veřejnost s motivací pro aktivní pohyb i odpočinek.

***

O projektu sportovního areálu U červených domků v Hodoníně

* Propojení Sportovního areálu Červené domky s parkem je přirozeným pokračováním samotného sportoviště až do lesoparku, který umožňuje další sportovní aktivity v lese (traily, workout). Veřejnosti přístupný areál dovoluje pořádání nejen sportovních událostí, ale i společenských a kulturních akcí.

Celospolečenský přesah a zapojení veřejnosti může pomoci nejen popularizovat sport, motivovat a získat nové talenty, ale také mezigenerační dialog.

* Původní sportovní areál tvoří spolu se základní školou a zoo oplocený neprostupný slepenec. Koncepce nového řešení je proto postavena na rozdělení areálu na dvě prolínající se spolupracující subcentra – atletiku a fotbal. Toto rozdělení přispívá k otevření areálu a lepší pěší prostupnosti území. Zároveň definuje alespoň zčásti identitu obou klubů, které působí v areálu v jisté synergii. Obě formální centra jsou doplněna dvěma neformálními subcentry vně hranice areálu v parku.

Tato subcentra tvoří odraz sportovního areálu v krajině. Otiskem a rozvinutím fotbalového centra je travnaté hřiště v parku, otiskem světa atletiky pak travnatá plocha pro vrhací a jiné sporty.

* V těžišti území uvažují PROAM ARCHITEKTI „sportovní náměstí“. Volné prostranství vymezené původními i novými objekty chápou jako typologický hybrid. Atraktivní plocha svým pojetím představuje něco mezi náměstím, parkem a hřištěm. Je ústředním motivem areálu propojujícím nejenom fyzicky jednotlivé prvky, ale i mentálně svět sportu s každodenním životem.

* Důležitým prvkem je severojižní osa vedoucí novým parkem mezi stávajícím sportovištěm a parkovištěm u sportovní haly, která propojuje sídliště s lesoparkem a prostřednictvím cyklolávky přes silnici 55 i dále, s pokračujícím lesem a krajinou.
Podobně významná je cesta podél jižní hranice území, vedoucí od Domu přírody do lesoparku. Cestu tvoří soustava navazujících veřejných prostor různého druhu – zahrada Domu přírody, předprostor nového objektu občanské vybavenosti (například knihovna nebo klubovna v parteru polyfunkčního domu), předprostor tělocvičny (tenisové haly), prostor před školou, předprostor sportoviště s křižovatkou trailů a stezek pokračujících do lesoparku.

***

Václav Štojdl Proam

Ing. arch. Václav Štojdl, partner a jednatel ateliéru PROAM ARCHITEKTI

Je absolventem Fakulty architektury VUT v Brně a Escuela Técnica Superior de Madrid; od roku 2015 je partnerem ateliéru PROAM ARCHITEKTI.

***

PROAM ARCHITEKTI

Ateliér byl založen v roce 2010 v Brně, od roku 2017 působí zároveň v Praze a Brně. Za více než 12 let existence může jeho tým nabídnout zkušenosti s projekty individuálního bydlení i rozsáhlejšími stavbami pro soukromé investory, instituce i samosprávu. Architekturu chápou jako utváření životního prostoru, prostředí a hodnot. Hledají řešení vycházející z kontextu místa, okolností a vazeb. Vždy v těsné spolupráci se zadavatelem. Projekty řeší od konceptu, přes veškeré stupně projektování, zajišťují kompletní projednání včetně autorského dozoru při výstavbě.

Předchozí

Vítězem soutěže na dostavbu Kulaťáku jsou Benthem Crouwel Architects

Dáváme penězům smysl

Další