Terminál Smíchov má územní rozhodnutí

|

Hlavní město dosáhlo významného milníku v přípravě stavby nového dopravního terminálu v prostoru Smíchovského nádraží v Praze 5. Aktuálně získalo pravomocné územní rozhodnutí. Stavba zahrne především zastřešení kolejiště a vznik autobusového nádraží na střeše, dokončena by mohla být už v roce 2028. Autorem projektu je studio A69 – architekti.

„Na Smíchově vznikne supermoderní dopravní terminál pro 21. století. Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí. Pokud vše půjde hladce, může být vše hotovo už v roce 2028. Nyní celý projekt vstupuje do další fáze, v rámci které už se letos začne s počátečními úpravami stávajícího nádraží a jeho okolí. To s novou stavbou ale nezmizí, jeho historická hala bude zachovaná, zmodernizovaná a stane se součástí celého terminálu. Samotný terminál pak bude dopravním uzlem celé oblasti jak pro městskou, tak pro příměstskou a meziměstskou dopravu,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Blížíme se dalším krokem k tomu, aby v roce 2028 začal fungovat dopravní uzel pro městkou, příměstskou i meziměstskou dopravu. Získané pravomocné rozhodnutí umožní, aby na sebe práce plynule navázali s úpravami přestavby kolejí, které již Správa železnic realizuje, a na Smíchově vznikl moderní integrovaný přestupní terminál včetně P+R. Autobusové nádraží je právě úsporně umístěno nad prostorem kolejí. Navíc tento princip umožňuje dopravní propojení pro oba směry autobusové dopravy. Moc děkuji za spolupráci všem kolegyním a kolegům, kteří se na této záslužné práci podíleli,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí.

Stávající Smíchovské nádraží je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Jde o finální řešení přestupního uzlu v podobě odpovídající 21. století, čemuž odpovídá přestřešení železniční stanice, lepší přestupní vazby nebo možnost využití prostor po vymístěném terminálu Na Knížecí pro jiné účely.

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města Prahy, jako je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například MČ Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.

smn_uzly_11_0

Co je v plánu v rámci vzniku Terminálu Smíchov:

· Proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál

· Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí

· Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání

· Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol

· Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy

· Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, městský, příměstský a dálkový autobus, tramvaj, metro, parkoviště P+R

· Elektrizace autobusové dopravy na terminálu

· Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující

· Vznik administrativní budovy Správy železnic

· Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

smn_uzly_14_0

Terminál Smíchov: urbanisticko dopravní studie

Investor, klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Architekti: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Spolupráce: Pavla Enochová, Jakub Krčmář, Oleksandr Nebozhenko

Technické řešení, spolupráce: European Transportation Consultancy

Autor vizualizací: Jan Lankaš

Území bývalého Smíchovského karga prochází zásadní proměnou. Ta je šancí pro rozšíření Smíchova o moderní část, která zprostředkuje srůst s lokalitami, které se dosud rozvíjely za bariérou kolejiště. A je zároveň šancí pro řešení širokého spektra problémů, které se v tomto místě staly chronickými. Jsme rádi, že se našla vůle pozvat k jednání všechny podstatné hráče v území a jejich problémy, požadavky, vize, následné kroky zkoordinovat tak, aby bylo možné tyto problémy řešit.

Současný obraz Smíchova je výsledkem logické přeměny předměstské krajiny v industriální čtvrť. Základním rámcem jsou přírodní danosti, řeka a morfologie terénu. Ty byly určující hlavně pro trasování cest, podél kterých se vývoj této oblasti odehrával. Pro úspěšný rozvoj Smíchova byla právě dopravní dostupnost výhodou a zároveň limitem. V souvislosti s konverzí průmyslového Smíchova pominul význam Smíchovského karga. Z dřívějšího zdroje se stala bariéra rozvoje, jizva v kompaktním městském organizmu. Tu by měla zacelit nová městská tkáň s co nejpodobnější DNA autentického Smíchova.

Struktura urbánního implantátu navazuje na autentické okolní uliční osy tak, aby srostla s původní tkání. Je zde v podstatě jediná nově nastavená osa, která nemá precedens. Je to přitom osa páteřní. Propojuje dva klíčové prostory Smíchov City. Na jejím severním konci je to budoucí náměstí Na Knížecí, zajišťující funkční ale i významové napojení implantátu na historickou páteř Smíchova – Nádražní ulici. Na opačném, jižním konci, je to budoucí Smíchovský terminál, vyživující území energií frekventovaného dopravního uzlu.

V současnosti náměstí Na Knížecí, prostorový kloub, ze kterého odkloní nový pěší bulvár od Nádražní ulice před průčelím budovy celoměstského významu, neexistuje. Neexistuje ani Smíchovský terminál.

Pokud se ale začne Smíchov City realizovat, dojde k několika konkrétním akcím. Například; zruší se stávající pěší lávka přes kolejiště, kterou bude nutné nahradit a posílit. Území Smíchov City bude nutné napojit kapacitní propojkou na Městský okruh a bude vhodné vybudovat záchytné kapacitní parkoviště. Změní se charakter ulice Radlická i Nádražní. Samotné Smíchovské železniční nádraží je ve fázi projektové přípravy přestavby pro napojení na vysokorychlostní železniční koridor a S-bahn. Jižní čelo Smíchov City bude potřebovat kultivovanější a kapacitnější napojení na metro atp. Smyslem a cílem Studie dopravních uzlů je tyto nezbytné jednotlivosti zachytit, definovat a zkoordinovat tak, aby se mohly realizovat samostatně, aniž by ztratily návaznosti. Snahou je, aby naopak získaly přidanou hodnotu správným zasazením do kontextu celkového dění v území.

Sledovaný cíl, tedy uvolnění prostoru Na Knížecí pro vznik náměstí s reprezentační Městskou budovou a vznik nejkomplexnějšího pražského dopravního Terminálu Smíchov, tak není jedním investičním a realizačním aktem, ale výsledkem skládání jednotlivostí do kompaktního celku. Další ambicí studie je dát takto poskládaným funkčním celkům jasnou identitu. Uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího Bulváru. V případě Terminálu Smíchov je snahou sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně identifikovatelného celku reprezentujícího vstup do rozšířeného městského prostoru Smíchova, respektive Prahy. Stejně jako u urbánního implantátu Smíchov City je hlavním motivem Studie dopravních uzlů srůstání, propojování a synergie.

Předchozí

Slabší čísla ze stavebnictví

NOVÝ HLAVÁK

Další