Vilová kolonie Baba projde rekonstrukcí

|

Studie klade důraz na historickou hodnotu i obyvatele

Studie revitalizace sídliště Baba a okolí, kterou město zadalo v roce 2020 Institutu plánování a rozvoje (IPR), byla schválena. Osada Baba, která patří mezi šest evropských kolonií Werkbund, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, se dočká rekonstrukce. Plánuje se obnova povrchů, rekonstrukce sítí technické infrastruktury i informační systém pro turisty.

Jeden z nejvýznamnějších příkladů českého modernismu, prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie Baba, byla vystavěna na přelomu 20. a 30. minulého století jako český ekvivalent zahraničních experimentálních výstav moderního bydlení. Z funkcionalistických osad patří Baba k těm nejzachovalejším, jelikož obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války. Lokalita je od roku 1993 městskou památkovou zónou a v roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).

I když je dnešní sídliště Baba z hlediska urbanismu i veřejných prostranství stabilizovaným územím, trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako jsou kanalizace či vodovod. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Praha proto zadala vytvoření koncepční studie revitalizace sídliště Baba, kterou nyní schválila Rada hl. m. Prahy.

„Ačkoli je Baba významným a památkově chráněným prostorem a architektura je zde velmi dobře zachována, veřejná prostranství uplynulými desetiletími přišla o své původní kouzlo, poměrně zašla a chystá se jejich celková obnova. Koncepční studie byla zpracována především z důvodu koordinace veškerých zájmů v území tedy památkového, architektonicky-urbanistického a zájmu místních obyvatel. Nyní můžeme kombinovat a koordinovat veškeré probíhající paralelní projekty, zvýší se také efektivita vynaložených prostředků,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Koncepční studie, která byla zpracována multioborovým týmem vedeným studiem ARCHUM architekti s.r.o., předpokládá komplexní rekonstrukci centrálního území zahrnujícího městskou památkovou zónu Baba a dílčí zásahy v blízkém okolí. Kromě zachování a rozvoje historické hodnoty území a zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele, je zde naplánovaná rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou. Osadu dále čeká obnova povrchů a dalších částí ulic a náměstí, a to takovým způsobem, aby došlo k posílení charakteru místa, zvýšení bezpečnosti a bezbariérových cest pro chodce a zkvalitnění propojení pro chodce se sousedními částmi města.

Studie také doporučuje vytvořit informační centrum spolu s naučným okruhem, který bude sloužit turistům, a to včetně navigačního systému a označení vil. Cílem je vytvořit takové zázemí pro návštěvníky sídliště, aby byli co nejméně rušeni místní obyvatelé.

Od počátku procesu byli do studie zapojeni i místní obyvatelé. Participace veřejnosti probíhala po celou dobu přípravy Koncepční studie od března 2021 do ledna 2022.

„Celý proces začal analýzou oblasti, terénními průzkumy a rozsáhlým dotazníkovým šetřením, a to jak z řad odborníků, tak především mezi místními obyvateli. Podněty a připomínky veřejnosti byly také sebrány na komentovaných vycházkách a při kulatých stolech s místními aktéry. Výsledky byly zapracovány do konceptu studie, který byl opět projednáván s širokou veřejností,“ komentuje zapojení veřejnosti Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Předchozí

Výlety za nevšední architekturou 

Byty v rodinných domech mají méně místností

Další